Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

ogólne warunki współpracy

Sprzedaż dokonywana przez firmę PAKARD zwaną dalej Sprzedającym, oparta jest na poniższych warunkach. Warunki te mają zastosowanie do wszystkich transakcji handlowych, chyba że strony dokonają odmiennych ustaleń.

I. ZAMÓWIENIA

Zamówienia mogą być składane w formie telefonicznej lub pisemnej (faxem, mailem, pocztą).
Każde zamówienie powinno zawierać następujące informacje:
 1. Nazwisko lub Nazwę firmy, NIP i dokładny adres Kupującego;
 2. Powołanie się na ewentualną ofertę;
 3. Rodzaj zamawianego asortymentu z powołaniem się na nazwę handlową lub otrzymaną próbkę. W przypadku papieru, zamówienie powinno wskazywać  jego gramaturę oraz wymiary (format) w centymetrach.
 4. Wielkość zamówienia we właściwych jednostkach sprzedaży (należy określić ewentualną tolerancję minimum i maksimum ilości)
 5. Termin i miejsce dostawy towaru (jeśli uzgodniono, że transport wykonywany jest przez firmę PAKARD).
II. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienie składane telefonicznie jest wiążące dla stron od momentu, gdy w trakcie rozmowy Sprzedający potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji (dotyczy towaru będącego na stanie magazynowym).
 2. Przyjęcie zamówienia do realizacji na towar niestandardowy (np. papier cięty pod wymiar), wymaga dla swej ważności pisemnego zamówienia od Kupującego.
 3. Wszelkie zmiany dotyczące złożonego zamówienia powinny zostać przekazane pisemnie.
III. CENA
 1. Ceny towarów są określane w cenniku stosowanym przez Sprzedawcę i uprzednio przekazanym Kupującemu, chyba że ustalenia pomiędzy stronami stanowią inaczej.
 2. Ceny nie obejmują podatku od towarów i usług (ceny netto). Kwota należnego podatku VAT zostanie doliczona każdorazowo do ceny sprzedaży w ustawowej wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
IV. SPOSÓB ZAPŁATY I WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. Przedpłata - istnieje możliwość pobierania przez Sprzedającego przedpłaty w wysokości do 50 % wartości zamówienia w następujących sytuacjach:
  • przy zleceniach indywidualnych Kupującego (pod wymiar)
  • w przypadku zamiaru nabycia stosunkowo dużej ilości towaru, lub towaru nietypowego (np. co do gatunku, faktury, koloru).
   Uwaga:
   Pierwsze trzy transakcje z nowym klientem dokonywane są na zasadzie przedpłaty lub za gotówkę. Przy kolejnych transakcjach handlowych istnieje możliwość uzyskania limitu kredytowego
   .
 2. Formy regulowania zobowiązań:
  • gotówką w kasie firmy - zapłata gotówką może być realizowana, do wysokości 15.000 EUR przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji
  • przelewem bankowym lub pocztowym.
Za termin spłaty zobowiązań uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego.

V. KRYTERIA ZAKUPU TOWARU NA ODROCZONY TERMIN PŁATNOŚCI
 1. Dostarczenie do wglądu następujących dokumentów:
  • zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wypisu Krajowego Rejestru Sądowego
  • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
  • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
 2. Termin płatności za towar liczony jest od dnia wystawienia faktury.
 3. Datę płatności uzgodnioną pomiędzy stronami Sprzedający umieszczać będzie każdorazowo na fakturze.
 4. W przypadku ustalenia przez strony terminów płatności za towar w ratach, opóźnienie płatności którejkolwiek z rat pociąga za sobą natychmiastową wymagalność pozostałej części należności.
VI. SPŁATY PRZETERMINOWANE

Jeżeli należność wynikająca z faktury nie została uregulowana w wyznaczonym terminie, Sprzedający będzie miał prawo domagać się według własnego wyboru:
 • zapłacenia przez Kupującego odsetek za opóźnienie w wysokości odpowiadającej aktualnej stopie procentowej odsetek ustawowych
 • natychmiastowego uregulowania pozostałych faktur, także niewymagalnych,
 • dokonania przez Kupującego zapłaty faktur przeterminowanych przed zawarciem kolejnych transakcji.
VII. KOSZTY TRANSPORTU
 1. Bezpłatny transport na terenie całego Sprzedający świadczy Odbiorcom, którzy dokonali zakupu towaru w ilościach całosamochodowych (min. 2 tony), lub gdy ilość zamówionego towaru zapewnia optymalne wykorzystanie środka transportu jadącego w danym kierunku.
 2. Bezpłatna przesyłka kurierska na terenie całego kraju może zostać zaoferowana stałym Odbiorcom hurtowym, o ile zamówienie opiewało będzie na co najmniej 1 patetę.
 3. W innych przypadkach koszty transportu są dodatkowymi elementami kalkulacyjnymi ceny.
VIII. DOSTAWA
 1. Terminy dostaw:
  • termin dostawy towaru z magazynu firmy PAKARD jest każdorazowo ustalany między stronami podczas składania i potwierdzania zamówienia,
  • czas realizacji zamówienia w przypadku towarów standardowych nie powinien przekraczać 48 godzin,
  • czas realizacji zamówień nietypowych ustalany jest każdorazowo pomiędzy stronami w chwili przyjmowania takiego zamówienia.
 2. Rozkład ciężaru ryzyka:
  • w przypadku, gdy towar jest wysyłany na adres Kupującego za pośrednictwem przewoźnika (bądź też odbierany własnym transportem Kupującego bezpośrednio z magazynu firmy PAKARD) przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje w momencie wydania towaru Kupującemu,
  • osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu i na rzecz Kupującego winna posiadać pisemne upoważnienie wydane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Kupującego,
  • Kupujący ma obowiązek kontrolowania i potwierdzenia własnoręcznym podpisem zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem pod względem ilościowym i jakościowym na dokumencie przekazanym pracownikowi wydającemu towar,
  • jeżeli w momencie odbioru towaru od przewoźnika Kupujący stwierdzi istniejącą różnicę pomiędzy towarem rzeczywiście dostarczonym, a towarem określonym w dokumentach przewozowych, lub też stwierdzi uszkodzenie towaru, powinien on wpisać swoje zastrzeżenia do listu przewozowego lub do specyfikacji towaru oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie firmę PAKARD. Taka adnotacja powinna być poświadczona przez kierowcę.
   Nie zgłoszenie przez Kupującego zastrzeżeń o których mowa jest jednoznaczne z rezygnacją z przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.
 3. Odbiór towaru w miejscu przeznaczenia:
  • transport towaru świadczony przez firmę PAKARD objęty jest ubezpieczeniem do momentu przyjazdu samochodu do magazynu Kupującego,
  • rozładunek towaru przeprowadzany jest na ryzyko i odpowiedzialność Kupującego,
  • w chwili przejmowania towarów i stwierdzenia nieprawidłowości postępować zgodnie z instrukcja jak w części VIII pkt. 2
  • w przypadku widocznych uszkodzeń dostarczonego towaru konieczne jest wykonanie zdjęć,
  • po dostarczeniu towaru na miejsce przeznaczenia Kupujący ma obowiązek przechowywania go w warunkach zapewniających utrzymanie jego pierwotnych właściwości.
 4. Opóźnienie i brak dostawy:
  • sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak towaru, jeśli wydanie towaru nie jest możliwe lub jest opóźnione z przyczyn, za które nie ponosi winy,
  • sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Kupującego o przyczynach opóźnienia lub niemożliwości dostawy - chyba, że zaistniałe okoliczności uniemożliwiają takie zawiadomienie. Jeżeli okres opóźnienia przekracza 30 dni, każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania; jeżeli umowa przewidywała wydanie towaru partiami, ewentualne odstąpienie od umowy dotyczy tylko opóźnionej części świadczenia.
 5. Nieodebranie towaru lub odmowa przyjęcia dostawy
  • w przypadku, gdy Kupujący nie odbiera towaru lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym terminie, Sprzedającemu przysługuje prawo umieszczenia towaru w magazynie na koszt i ryzyko Kupującego oraz żądania od niego zwrotu kosztów transportu.
  • jeżeli opóźnienie odbioru towaru z magazynu Sprzedającego przekracza termin 14 dni lub jeśli Kupujący odmawia przyjęcia towaru – Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy i dokonania sprzedaży towaru na koszt i ryzyko Kupującego.
IX. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI SPRZEDANEGO TOWARU
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności wydanego towaru do momentu całkowitego zapłacenia ceny przez Kupującego.
 2. Kupujący ma obowiązek ubezpieczyć towar, którego zastrzeżenie dotyczy od ognia i innych zdarzeń losowych.
X. TOLERANCJA WAGI, FORMATU I GRAMATURY
 1. Sprzedający dopuszcza tolerancje gramatury, wagi palety, ilości arkuszy oraz formatu sprzedawanego towaru, z tym zastrzeżeniem, że ich wielkość jest uzależniona od tolerancji stosowanych przez producenta danego rodzaju towaru.
 2. Kupujący ma prawo,(od momentu przyjęcia jego zamówienia do realizacji) do uzyskania informacji co do stosowanych tolerancji w odniesieniu do towaru przez niego zamówionego.
XI. REKLAMACJE

W przypadku zgłaszanych roszczeń ilościowych lub jakościowych Kupujący zobowiązany jest do zachowania charakterystycznych oznaczeń towaru (metek) w celu umożliwienia jego identyfikacji.
 1. Składanie reklamacji dotyczących towaru uszkodzonego podczas transportu:
  • wszystkie uszkodzenia lub niedobory towaru mające być przedmiotem reklamacji, niezwłocznie powinny zostać zgłoszone Sprzedającemu.
  • do dokumentu reklamacyjnego dołączyć należy:
   • list przewozowy (dokument dostawy) z adnotacją o uszkodzeniach lub brakach - potwierdzony przez kierowcę,
   • zdjęcie uszkodzonego towaru,
   • protokół reklamacyjny,
   • w przypadku uszkodzeń częściowych – ilość kilogramów odrzuconych z partii.
 2. W przypadku stwierdzenia wady jakościowej lub ilościowej należy:
  • natychmiast po przyjęciu dostawy towaru - spisać notatkę na liście przewozowym (dokumencie dostawy) w obecności kierowcy i jednocześnie powiadomić o tym fakcie Sprzedającego,
  • postępować zgodnie z powyższą instrukcją.
  • Uwaga: Po stwierdzeniu wad jawnych towaru Kupujący nie może podejmować produkcji z jego wykorzystaniem do czasu ostatecznego zakończenia procesu reklamacyjnego.
 3. W przypadku wystąpienia wady ukrytej należy:
  • niezwłocznie, lecz nie później niż 30 dni od daty dostawy towaru powiadomić Sprzedającego i sporządzić notatkę reklamacyjną która powinna zawierać:
   • opis przedmiotu reklamacji,
   • nazwę i gramaturę reklamowanego towaru,
   • dane dotyczące techniki produkcji,
   • dane klimatyczne, w których papier jest przetwarzany,
   • Uwaga: Bez przedstawienia dowodów i zastosowania procedur wskazanych w dokumencie, reklamacja nie będzie rozpatrywana i uwzględniona.
 4. Postępowanie poreklamacyjne i proponowane rozwiązania:
  • w okresie rozpatrywania reklamacji przez Sprzedającego, Kupujący nie ma prawa do wstrzymywania płatności wymagalnych należności wynikających z umów zawartych ze Sprzedającym; powyższe ustalenie dotyczy również płatności za towar, który został wprawdzie objęty jedną fakturą (łącznie) z towarem reklamowanym, jednakże bez wad.; jeżeli jednak Kupujący wstrzyma dokonywanie spłaty zobowiązań, wówczas naliczone zostaną na rzecz Sprzedającego odsetki za opóźnianie w wysokości podwójnej rocznej stopy procentowej odsetek ustawowych.
  • jeżeli reklamacja zostanie przez Sprzedającego uznana, to wówczas:
   • może być zastosowany rabat cenowy na wadliwą partię towaru (po uprzednim porozumieniu stron),
   • towar zostanie odebrany na koszt Sprzedającego (zapakowany, w stanie umożliwiającym jego transport)
   • zostanie dokonana wymiana na towar wolny od wad,
   • w przypadku wysuwania przez Kupującego roszczeń odszkodowawczych, których powstanie jest związane z wadliwością towaru, wysokość żądanego odszkodowania nie może przewyższać wartości reklamowanego towaru.
XII. SPRAWY SPORNE

W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sporów, strony poddają je pod rozstrzygnięcie właściwego ze względu na wartość przedmiotu sporu i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedającego sądu rejonowego lub sadu okręgowego. 
Masz pytania ?

Jeśli nie znalazłeś szukanego produktu lub masz jakiekolwiek wątpliwości,
zadzwoń do nas lub napisz:
+48 (22) 787 12 89
biuro@pakard.com.pl

PAKARD S.C.
05-200 Wołomin, ul. Sikorskiego 110

Zapraszamy w godz.:
pn. - pt. 8 - 17
sob.      8 - 13